Par mums

Ventspils Mākslas skola ir Ventspils pilsētas domes dibināta, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” padotībā esoša izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes mākslas izglītības un interešu izglītības programmas.

Skolas darbs tiek organizēts atbilstoši NOLIKUMAM, LR likumdošanai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ventspils Mākslas skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas un interešu izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī izveidot izglītojamo par personību ar augstu intelektuālo, emocionālo un uzvedības kultūru.

Uzdevumi:

  • īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mākslā;
  • sagatavot izglītojamos mākslas profesionālās izglītības tālākai apguvei;
  • sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt jaunrades spējas, radot atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei;
  • veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu;
  • sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai citiem likumiskajiem pārstāvjiem, lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;
  • nodrošināt iespējas izglītojamā personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai, sekmējot izglītojamā spēju un talantu attīstību, pašapziņas veidošanos, izziņas darbības un zinātkāres attīstību;
  • izvēlēties izglītošanas darba formas un metodes, novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību;
  • racionāli un efektīvi izmantot izglītībai piešķirtos finanšu resursus.

Pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.

Misija –   Emocionāli un fiziski droša vide bērnu un jauniešu radošas un intelektuālas personības attīstības veicināšanai.

Sagatavot izglītojamos turpināt mācības profesionālajās mākslas izglītības iestādēs.

Vīzija  – mūsdienu prasībām un vajadzībām atbilstoša laikmetīga profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura nodrošina kompetencēs balstītu mākslas izglītību un uz attīstību motivētu, radošu personību veidošanos. Regulāri veikta moderno tehnoloģiju plānveidīga ieviešana un efektīva izmantošana.

Vērtības balstītas uz savstarpējo cieņu, sadarbību un atbildību.

Svarīgas cilvēciskās attiecības, profesionālā izaugsme, sociālā atbildība, godīgums, atklāta komunikācija un drošība. 

Skolas īpašie piedāvājumi – izstāžu un mākslas aktivitātes organizēšana.